A la carte

牛肉

猪肉

海鲜

其他肉类

蔬菜

开胃菜

白饭

小菜

木炭炉

*** ฟรีเตาปิ้งย่าง / หม้อจิ้มจุ่ม เพิ่มเงิน 50 บาท

** ราคาอาหารยังไม่รวมค่าบริการ (Price do not include additional Service Charge)

* ทางร้านคิดค่าบริการ (Service Charge) 10 บาท / 1 ท่าน (Service Charge will be added to bill 10 Bath / person)